วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา (เลียบคลองแผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมบัตรและเหรียญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสาร ไม่ประจำทาง จำนวน 38 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9577 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะประเภทรถโดยสาร ไม่ประจำทาง จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร 46 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง