วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416-61-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุรถจักรยานขาไถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนยางใน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-9858 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมายานพาหนะ ทะเบียน 33-7539 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมายานพาหนะ ทะเบียน 30 - 1238 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต 7441 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง