วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานคนสวน ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฮดีเซล) ใส่รถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเวร-ยาม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานแม่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง