วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อยางนอกใส่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9858 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานผลิตและทำเอกสาร (กองคลัง) ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง