วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถตู้ ทะเบียน ฮม 1710 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถตู้ ทะเบียน อข 6174 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำเอกสารและประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเชียน และอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดอบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง