วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อธงประดับเสาไฟฟ้า (สก.) สีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรินเตอร์เลเซอร์ ขาว ดำ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่5 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่17 บ้านร่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน นข 2010 สระแก้ว รถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง