วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานแม่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา ฯ) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง (สายอาพวั๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมประตูศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันไฮดีเซล โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง