วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ โครงการทำบุญเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่3 บ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับใส่บาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โครงการตามพระราชดำริ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อพันธุ์ต้นไม้ และวัสดุในการปลูกสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จำนวน 300 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง