วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนปีงบประมาณ 2563 (ศพด.บ้านทัพเซียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติดำเนินการการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลางเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อการจัดซื้ออุปกรณ์ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563 (ศพด.บ้านร่มทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง