วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน นข 2010 สระแก้ว รถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5942 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่อง ใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำชะลอมไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นแคคตัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง