วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo (สาธารณสุข ฯ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก) จำนวน 2 ตัว ขนาด 80120 ซม. ( 4 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก) จำนวน 1 ตัว ขนาด 80120 ซม. (4ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มอก. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงหนัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ทะเบียน 81-8823 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง