วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป คนสวน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุข ฯ) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา ฯ) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิล โครงการทำบุญเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ โครงการทำบุญเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง