วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองกาศึกษาฯ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานคนสวน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันใส่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านแก้วเพชรพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดขยายสระประปา บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร์ บ้านตาพระยา หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง