วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่7 บ้านห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ (วัคซีน) พร้อมอุปกรณ์ (รอบแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อตู้แช่ SANDENINTERCOOL ขนาด 5.1 คิว จำนวน 1 ตู้ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าอาบน้ำฝนพร้อมดอกไม้ ธูป เทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันดีเซลใส่รถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานเวร-ยาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานแม่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง