วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานคนสวน ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ (บริเวณข้างศาลตาปู่) หมู่ที่11 บ้านกุดเตย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนเฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง