วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอ่านบตัรประชาชนZOWEETEK ZW-12026-6 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2510 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อกระดาษ Double ขนาด เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อน้ำประปาจากหนองระเบิก-บ้านหนองไผ่ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง