วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ใส่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 10 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 650 กระสอบ ๆ ละ 25 กิโลกรัม ๆ ละ 26 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 250 กระสอบ ๆ ละ 25 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9577 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตาพระยา หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องเจาะดิน ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องตัดแต่งพุ้มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง