วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองยางจากครัมริมคลอง-ทำนบตาพวง บ้านกุดเวียน หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดสระหนองระเบิก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านนางาม หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อสารเคมีกำจัดยุง แมลง และทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 485 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุข ฯ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง