วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ ใส่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขุดขยายสระเก็บน้ำ บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร์ บ้านตาพระยา หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(โดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่16 บ้านบ่อน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่6 บ้านป่าซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง