วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา 91 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติกอย่างหาเกรด A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะขนวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง