วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดฐานกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์, จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง