วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปกองการศึกษา ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาแรงงาน เวร-ยาม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาแรงงานคนสวน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะขนวัสดุ ทะเบียน ตค 5901 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ประดับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง