วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติกอย่างหาเกรด A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะขนวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเช่าอุปกรณ์ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อผงเคมีแห้ง 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง