วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันใส่รถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานยามรักษาการณ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานคนสวน ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษฯ) ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ขนาด 1x2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง