วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างเพื่อใช้ในโครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยบ้านช่างโอน) หมู่ที่8 บ้านแก้วเพชรพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมประตูหองประชุม อบต.ตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา อบต.ตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่17 บ้านร่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)