วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อยางน้ำ css-1 (ถังละ 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่9 บ้านนางาม จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่17 บ้านร่มทอง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่13 บ้านเนินสะอาด จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่10 บ้านทัพเซียม จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่7 บ้านห้วย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่1 บ้านตาพระยา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่16 บ้านบ่อน้ำใส จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล ใส่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง