วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กข-5942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กข-5942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายจุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่าง/ค่าเบรกประชุมเตรียมความพร้อม 7 วันอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อฮาร์ดดิสพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพอินเทอร์เน็ตพร้อมวางระบบภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อยางน้ำ css-1 (ถังละ 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่9 บ้านนางาม จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่17 บ้านร่มทอง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง