วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่12 บ้านเนินสมบูรณ์ (ซอย4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่17 บ้านร่มทอง (จุดนานางสมร ศรีหะราชถึงคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อเอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ 10 TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กง 9577 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2510 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มอก. จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง