วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อสังฆทาน ดอกไม้ ธูป เทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาด A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่6 บ้านป่าซอง จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่4 บ้านกุดเวียน (สายทำนบใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่3 บ้านตะโก จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อไก่พันธ์ุพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงและแมลง Deltamethrin 2.5%(เดลท็อกซ์) ขนาดบรรจุ 1 ขวด/ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง