วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านตาพระยา (ซอยบ้านหมอกุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดิอนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่8 บ้านแก้วเพชรพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อถังเก็บ 2,000L แกรนนิต จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง