วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้บุนวม จำนวน 150 ผืนและผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำวุฒิบัตร สำหรับ(อปพร.) จำนวน 66 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กง-9755 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อแก๊สหุงต้ม 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อของสมนาคุณ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง