วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างจัดสถานที่่โครงการเฝ้าาระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวงป้องกันและควบคุมโรคติดต่อปฐมวัยตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ BROTHER DCT - T3120 + INK TANK จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ ทะเบียน 10-1165 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง