วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางลาง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนางาม
1  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายpp บอร์ด ชื่อหมู่บ้านหมู่ 1 - 17 โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติดตำบลตาพระยา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาการกลางวัน, จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำมันประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาใช้สำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง