วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสาธิตหมวกนิรภัยเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม ติดตั้งรางน้ำฝนและติดตั้งตะข่ายกั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2 จุด)
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ ทะเบียน 30 - 2111 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง