วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬา, จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างจัดริ้วขบวนโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางลาง หมู่ที่2
20  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในตำบล บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่8 (นานายมา คำนึง - นานายวุฒิ ยวนจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม 2562(วันที่1-15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น รุ่น Ricoh CS C260NW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง