วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำอาหาร (ปลาส้มไร้ก้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การทำอาหาร (น้ำพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำอาหาร (น้ำพริกเผาปลาอย่าง, น้ำพริกนรก, น้ำพริกแมงดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้าง้ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม, จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่10 บ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่12 บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม, จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง