วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2561
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดเวียน หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุง (ต่อเติม) อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-5942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านร่มทอง หมู่ที่17 (สายปั๊มน้ำมันเขมิกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในตำบล (บ้านนางาม บ้านเขาลูกช้าง บ้านร่มทองและหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง