วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในตำบล บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 (ซอย2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่9 (บ้านนางาม-บ้านมะค่าปุ่ม ต.โคคลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม,จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แยกก่อนทิ้ง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจักการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง(โครงเหล็กติดตั้งเพื่อกั้นถังขยะและป้าย จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง