วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขับรถยนต์กู้ชีพ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาว ดำ ระบบดิจิตอล เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาอาคารสถานที่หน่วยงาน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำงานแม่บ้าน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำงานยานพาหนะ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง