วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 หมู่ที่16 และหมู่ที่17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
เช่ายานพาหนะขนวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
เช่าอุปกรณ์ในการซ่อม จำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างตกแต่งจัดทำกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างตกแต่งขบวนรถแห่พร้อมตกแต่งขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย (อุทกภัย) บ้านนางาม หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง