วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2561
จ้างตกแต่งหน้า พร้อมชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเข้าสระประปา หมู่ที่11 บ้านกุดเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่13 บ้านเนินสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง