วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย (จุดหน้าวัดบ้านแก้วเพชรพลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการขุดสระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่องใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษาฯ) เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อสังฆทาน พร้อมดอกไม้ธูปเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบ GPS (สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)?ทะเบียน 80-9858 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง