วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่3 บ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาคอนกรีต หมู่ที่8 บ้านแก้วเพชรพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์/ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก./ผ้าซับในสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างตกแต่งสถานทีี่่ตามอาคารสำนักงาน และตกแต่งรถบุพชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง