วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุทำขนมทองม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สกรีนเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำเห็นขอนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่าง ่โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจับจีบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อชุดนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง