วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชาประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน และจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะประชุมสภาไม้เนื้อแข็งพร้อมอุปกรณ์การประชุม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย - กัมพูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง