วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปในการปฏิบัติงานยานพาหนะ เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ ? บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (บ้านตะโก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่, หมู่ที่ 3 บ้านตะโก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง