วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านทัพสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร(โดม) หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง