วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดคลองระบายน้ำ (โค้งปลัดสำรวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานบล็อกคอนเวิร์ส หน้าบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 2 บ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)