วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนและพิธีหล่อเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนและพิธีหล่อเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใส่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง