วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต 7441 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ สายกระเด็บทะมอ หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง