วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดคลองระบายน้ำ (โค้งปลัดสำรวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานบล็อกคอนเวิร์ส หน้าบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 2 บ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง