วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาว ดำ ระบบดิจิตอล เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำงาน ผลิตและทำเอกสาร (กองคลัง) เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกแนวเขต (ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ) ของ อบต.ตาพระยา พร้อมโครงเหล็กติดตั้งป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพระยา หมู่ที่ 1 (ซอยถนนเลียบคลองแผง ฝั่งขวา ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำภายในตำบลตาพระยา (หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 8, 12, 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 14 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง