วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสาธิตหมวกนิรภัยเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม ติดตั้งรางน้ำฝนและติดตั้งตะข่ายกั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2 จุด)