วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา (จุดบ้านนางสมพร จันทร์อุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม (สายสระน้ำหน้าศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตะโก (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษาฯ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขับรถยนต์กู้ชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำงานแม่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง